Югозападният университет обяви нови магистърски програми

Югозападният университет „Неофит Рилски“ започна кампания за обучение срещу заплащане по магистърски програми за летния семестър.

Срокът за подаване на документи е от 16 януари до 10 февруари, казаха от Ректората.

Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска или магистърска степен и среден успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър 4.

Завършилите образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" могат да се обучават само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра.

Магистърските програми, изискващи конкурсен изпит по английски език,  са „Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение“ и „Английски език и антропология на Югоизточна Европа“ – само кандидатстващите от специалност Българска филология.

За участие в класирането, кандидатите следва да са положили изпита с успех не по-нисък от мн.добър 4.50.

Завършилите висше образование в чужбина, подават заявление за признаване на придобито образование, най-малко два месеца преди обявените срокове за подаване на заявление за кандидатстване за магистърски програми.

Коментари